کتاب بخشش

بخشش

افــرادی کــه بــه دنبــال راهــی بــرای بخشــیدن کســی هســتند کــه بــه آنهــا ظلـم کرده اسـت، همچنیـن بـه دنبـال راهـی بـرای ...
خواندن بیشتر

رهایی از وسواس

این کتاب فقط یک کتاب کار نیست بلکه به شما فرصت فکر کردن می دهد . در واقع به شما ...
خواندن بیشتر

عزت نفس

فعالیت ها و کارهایی که به شما در ایجاد اعتماد و اطمینان و دستیابی به اهدافتان کمک می کنند. خود ...
خواندن بیشتر

اختلال پرخوری در نوجوانان

فعالیت هایی که کمکتان می کند تااختلال پرخوری را کنارگذاشته و بدنتان را پاکسازی نمایید. رابطه صمیمانه خود با غذا ...
خواندن بیشتر

قلدری در نوجوانان

روشهای پرهیز از پرخاشگری و زورگویی «کتاب قلدری در سنین نوجوانی، منبع علمی قابل توجه و مناسبی برای نوجوانان ، ...
خواندن بیشتر

تصویـر بدنـی

فعالیت‌هایی که به دختران جـوان کمک می کند تا تصویر بدنی سالمی از خود داشته باشند غلبه بر خود تردیدی ...
خواندن بیشتر

کاهش اضطراب

چگونه مهارت‌های ذهن آگاهانه به شما برای غلبه بر اضطراب کمک می‌کند. چطور اضطراب شما را در جهت منفی و ...
خواندن بیشتر

غلبه بر خجالت و اضطراب اجتماعی

کتاب حاضر اثری فوق العاده است. دیگرنیازی به اضطراب و در نتیجه باز ماندن از زندگی نیست.کتاب کار حاضر به ...
خواندن بیشتر

غلبه بر اضطراب از مدرسه

کتابی که در دست دارید حاوی اطلاعات و برنامه‌ای مبتنی بر کمک به خود است که نقطه شروع خوبی برای ...
خواندن بیشتر