کتابی که در دست دارید حاوی اطلاعات و برنامه‌ای مبتنی بر کمک به خود است که نقطه شروع خوبی برای آن است که به کودک‌تان کمک کنید بر اضطراب از مدرسه‌اش غلبه کند. همانطور که می‌دانید اضطراب از مدرسه پریشانی‌هایی در کودکتان و درهم‌ریختگی‌هایی در خانواده‌تان ایجاد می‌کند. کتاب «غلبه بر اضطراب از مدرسه» به دلایل متعدد اضطراب کودکان از محیط یادگیری اشاره می‌کند و راه‌های آرام کردن کودکان، مدیریت بار تکالیف، انجام مطلوب امتحانات، دوست شدن، و احساس خوب داشتن در مورد خود در مدرسه را به شما می‌آموزد. کتاب غلبه بر اضطراب از مدرسه مملو از اطلاعاتیست که توضیح می‌دهد چرا کودکان از مدرسه اضطراب پیدا می‌کنند. این کتاب مشتمل است بر برنامه‌ای برای کمک به کودکان جهت کنترل اضطراب و غلبه بر آن.