• چگونه مهارت‌های ذهن آگاهانه به شما برای غلبه بر اضطراب کمک می‌کند.
  • چطور اضطراب شما را در جهت منفی و مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  • در زندگی خود به توازن برسید.
  • مهارت‌های ساده و مؤثر تمدد اعصاب را بیاموزید.