فعالیت‌هایی که به دختران جـوان کمک می کند تا تصویر بدنی سالمی از خود داشته باشند

  • غلبه بر خود تردیدی
  • تنظیم دامنه‌های سلامتی
  • پذیرفتن بدن خود و احترام به آن