این کتاب فقط یک کتاب کار نیست بلکه به شما فرصت فکر کردن می دهد . در واقع به شما کمک می کند تا با افکار سرسخت و آیین های وسواسی خود مواجهه شوید . این افکار و اداب و رسوم بخشی از یک مشکل تمام عیار به نام وسواس (OCD) است . نشانه های اولیه ،‌ افکار یا اعمالی هستند که بارها و بارها به سراغ شما می آید و شما را بابت اتفاقات بد نگران می کند . ما آنها را افکار وسواس گونه یا اضطرابی که هیچ گونه علائم دیگری ندارد و فقط مشکلات تحریک کننده دارد ، نام گذاری می کنیم. تکانش های تحریک کننده ای که باعث می شود بارها و بارها یک عملی را انجام دهید وسواس عملی نام برده می شود.