• فعالیت ها و کارهایی که به شما در ایجاد اعتماد و اطمینان و دستیابی به اهدافتان کمک می کنند.
  • خود را دست کم نگیرید.
  • خود را قبول داشته باشید.
  • حس ناامنی را کنار بگذارید.