والدين عزيز بسياري از ما در مسير تربيت فرزندمان دچار اشتباه مي شويم و ممکن است به کودکانمان صدمات جسمي و رواني غير قابل جبراني بزنيم. پس اگر روش تربيتي شما تاکنون موثر نبوده است از متخصصين کمک  حرفه ای بخواهيد. پدرها و مادرها: اگر فرزند شما رفتارهاي نامطلوبي دارد که قادر به کنترل آن نيستيد، اگر روابط خانوادگي شما به گونهاي است که رنجتان ميدهد و اگر از والد بودنتان احساس رضايت نداريد و لذت نميبريد، چند لحظه توقف کنيد. روي افکاري که در ذهنتان مي گذرد، تمر کز کنيد. معمولا به خودتان چه مي گوييد؟

٭ من پدريا مادر شايسته اي نيستم، چون نتوانستم فرزندم را خوب تربيت کنم.

٭ فرزندم عمداً طوري رفتار مي کند که من جلوي دوستان و فاميل شرمنده شوم.

٭ کودک من آينده خوبي نخواهد داشت چون نمي تواند رفتار مناسبي داشته باشد.

٭ بيخيال! شايد بزرگ بشه بهتر بشه.

٭ بچه من درست شدني نيست. و…

اکنون سعي کنيد گفتگوي زير را جايگزين افکار خود سازيد:

٭ براي تربيت فرزندم تلاشهای زيادي کردم و در موارد بسياري موفق بودم.

مي توانم باز هم تلاش کنم و موفقيتهاي بيشتري کسب کنم و راههاي بهتري براي تربيت فرزندم بيابم. من پدر و مادر شايسته اي هستم.

٭ بسياري از کودکان مشکلات رفتاري دارند، به ويژه در سنين پايينتر نميتوانند کنترل مناسبي بر رفتارشان داشته باشند. اما به هر حال عمدي در کار نيست. بايد به کودکم آموزش بدهم که چگونه رفتار کند. رفتار مطلوب را با او تمرين کنم و هر بار که رفتار مطلوب را انجام داد، او را تشويق کنم.

٭ علت مشکل رفتاري کودک من هرچه باشد، من مي توانم نقش موثري در تغيير  مهارتهای فرزند پروري  رفتار او داشته باشم. اگر به موقع عمل کنم،  مشکلات رفتاري کودکم آسانتر برطرف مي شود و در آينده تداوم نخواهد داشت. من و فرزندم مي توانيم آينده بهتري بسازيم. فقط با بزرگ شدن کودکان،  مشکلات رفتاري آنها حل نخواهد شد. اگر مي خواهم کودکم رفتار مناسبي داشته باشد و مهارتهاي لازم براي برقراری ارتباط با ديگران را یاد بگیرد، بايد از همين کودکي به او آموزش دهم. هيچ کودکي به خودي خود يک بزرگسال موفق نخواهد شد، بلکه بايد مثل يک باغبان در هر زمان از او مراقبت کنم، حمايتش کنم، دوستش بدارم و در صورت لزوم به او آموزش دهم.

٭ هميشه راهي براي بهتر شدن هست، هميشه اميدي براي بهتر شدن رفتار کودک هست.

 مي توانم با متخصصين مشورت کنم و راههايي را بيازمايم که تا کنون از آن اطلاعی نداشتم. مي توانم در تربيت فرزندم موثر باشم و نقش مثبتي داشته باشم. هر وقت شروع کنم دير نيست، ولي هرچه زودتر شروع کنم بهتر است.

من فرزندم را بي هيچ قيد و شرطي و در همه حال دوست دارم. اگرچه برخي از رفتارهاي نامطلوب فرزندم گاهي مرا آزار مي دهد، ولي مي دانم که او فرزند خوبي است. فقط بايد به او ياد بدهم که چگونه رفتار کند.