مهرطلبی یعنی اعتیاد به راضی نگه داشتن دیگران تا حدی که همیشه منافع ، خواسته ها و حقوق ما زیر بخاطر شخص دیگری که از دوستان، خانواده یا آشنایان است پایمال میگردد.

مهرطلبها میخواهند درنظر خودشان و دیگران همیشه تصویری خوب و خوشایند داشته باشند. تصویر افرادی که همیشه خندان هستند هرگز عصبانی نمیشوند هرگز خواسته کسی را رد نمیکنند هرگز دل کسی را نمیشکنند. هویت افراد مهرطلب از نیاز شدید به خوشایند بودن و خوب بودن نشات میگیرد اما متاسفانه بهایی این خوب بودن و تصویرظاهری بیرونی حال خراب درونی است. درواقع همه افرادی که به قیمت نادیده انگاشتن خودشان میخواهند دیگران را راضی و خشنود نگه دارند به هدف خود خواهند رسید اما وقتی با خود واقعیشان خلوت میکنند یک شخصیت بدحال و افسرده و بی کفایت را مشاهده خواهند نمود.

با اینکه مهرطلبی و افراد مهرطلب همیشه تلاش دارند در نظر دیگران خوب و خوشایند جلوه نمایند اما واقعیت این است که حس ناخوشایند تظاهری بودن لبخندها و نمایشی بودن رفتارهایشان کاملا دیده شده و دیگران پی به این حالت آنها میبرند. به همین جهت مردم افراد مهرطلب را عمیقا دوست ندارند آنها را اشخاصی نچسب و غیر دلنشین میدانند.

انسانهای مهرطلب باور کرده اند که ارزش و اعتبار شخصیت آنها منوط به تایید دیگران است. به همین جهت با رد درخواست دیگران ، یا کوچکترین حرکتی به سمت استقلال خواهی احساس گناه عمیقی را تجربه میکنند و باز مجددا همان رویه مهرطلبی خویش را ادامه میدهند.

” هرچه بیشتر سعی کنیم خوب و خوشایند باشیم و هرچه بیشتر از خود حقیقی فاصله بگیریم بیشتر احساس ترس ، ناامنی و تردید در جهان بیرونی خواهیم داشت.”

مهرطلبی برای اشخاص بایدها و قانونهایی به همراه دارد که به چند مورد از آنها اشاره میکنیم :

من همیشه باید مطابق با خواسته ها نیازها و توقعات دیگران عمل کنم.

  1. من باید از همه کسانی که از من درخواستی دارند حمایت کنم.
  2. من همیشه باید خوب و خوشایند باشم و هرگز احساسات کسی را جریحه دار نکنم.
  3. من نباید هرگز به کسی نه بگویم.
  4. من باید همیشه شاید باشم و هرگز نباید احساسات منفی و خشم خود را بروز دهم.
  5. من چون خوبم دیگران هم باید با من خوب باشند

پشت پرده ذهنیت و تفکر مهرطلبی این است که دیگران تا زمانی با من خوب هستند که من در جهت راضی کردن آنها و کسب رضایت کاملشان تلاش کنم با این ذهنیت و تفکر به محض اینکه همین دیگران خواسته های شما را اجابت نکنند شما دچار خشم و رنجش از آنها و سرزنش شدید خودتان بخاطر خوش خدمتی به همین دیگران خواهید شد.