مشاور کسب و کار به منظور کمک به بهبود عملکرد و بهره وری هر سازمان به ارائه مشاوره مدیریت میپردازد. این متخصصان به تحلیل کسب و کار پرداخته و راه حل هایی برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه می دهند. زمانی که صاحبان کسب و کار در خصوص مسیر انتخابی خود و یا پیش بینی بازار و امکان سنجی های رقابتی نیاز به مشاوره های تخصصی و یا جایگاه سازی دارند به یک تحلیلگر برای تعیین خط مشی و استراتژی خود به خدمات مشاور کسب و کار نیاز خواهند داشت.

  • یک مشاور کسب و کار چه وظایفی برعهده دارد؟
  • شناخت تخصصی بازار در حوزه های خاص
  • شناسایی مشکلات و آسیب شناسی
  • همکاری و ایجاد انگیزش کار گروهی در سازمان
  • ارائه واقعیت های عینی
  • آموزش و تربیت کارکنان
  • احیای هویت و برند سازمان
  • ایده پردازی و خلق مفاهیم
  • خلق کسب و کار جدید