توجه كردن يك مهارت مهم و كليـدي در تـربيت كودك است و الزم است كه والدين روش صحيح تـوجه كردن به كودك را ياد بگيرند. اگر بتوان اين مهـارت را به خوبـي در مورد كودكان بكـار گرفت، باعث افزايش اعتماد به نفس و احساس كفـايت در آنها مي شود. اكثر ما فكر مي كنيم كه توجه لازم را به كودكانمان داريم، اما بارها از فرزندمان شنيده ايم كه شما هيچ توجهي به من نداريد و از اين بابت از ما گله مند  شنيدن اين حرف ما را نگران و متعجب مي سازد، بنابراين روشي كه به كار برده ايم نتوانسته است علاقه و توجه ما را به كودك انتقال دهد.

منظور از توجه كردن در اينجا يعني توصيف رفتارهاي مناسب كودك و در بعضي مواقع تقليد يا تكرار آنچه كه كودك انجام مي دهد. با توجه كردن مناسب، پدر و مادر موافقت خود را با رفتار مثبتي كه كودكشان انجام داده نشان مي دهند و كودك متوجه مي شود كه والدينش رفتار او را تأييد كردهو قبول دارند.

نتايجي كه از توجه مناسب بدست مي آيد عبارت است از:

توجه مناسب و به موقع به رفتارهاي مثبت و مطلوب كودك باعث افزايش رفتارهاي مثبت او مي شود.

توجه كردن، اگر به درستي انجام گيرد، باعث ايجاد يك رابطه مثبت بين والدين و كودكان مي شود.