• گهگاه در شيوه زندگيتان تغييراتي ايجاد كنيد.
  • ياد بگيريد كه بتوانيد در مقابل خواسته هاي زياده از حد ديگران به شيوهاي مودبانه نه بگوييد.
  • فعاليت ورزشي مستمر پياده روي( باعث بهبود رفتار و افزايش انرژي شما در طول روز خواهد بود.
  • مسئوليت امور منزل و فرزندان را با ديگران يا همسرتان تقسيم كنيد.
  • سعي كنيد زماني را براي خود اختصاص دهيد تا به فعاليت مورد عالقه تان بپردازيد.
  • والدين باید بدانند زمانی كه يك مشكل بوجود می آید همديگر را حمايت كنيد.
  •  زمانی ارتباط شادتر و لذت بخش تر میشود که با اقوام و دوستان ارتباط داشته باشید.
  • اگر احساس كرديد كه شما و همسرتان اغلب تحت استرس هستيد و يا در كنار آمدن با مشکلات توانايي كافي نداريد،  حتما با يك فرد متخصص مشورت كنيد.

توجه داشته باشيد:

اگر والدين آرام باشند و راهكارهاي تربيتي سازنده را با پشتكار پيش بگيرند فرزندان رشد سالمي خواهند داشت و مي توانند رفتارهاي مناسب را فرا بگيرند. تحقير، تهديد و تنبيه کودکان، ترس و اضطراب آنان را افزايش مي دهد.