توجه به خود به عنوان پدر و مادر همان گونه كه توجه به نيازهاي كودكان دررشد عاطفي و اجتماعي آنان موثر است، توجه به خود به عنوان والد نيز بسيار مهم مي باشد. والد خوب بودن بدين معني نيست كه كودك بر زندگي شما تسلط داشته باشد. پدر و مادر بودن كار سختي است با اين حال بايد بتوانيد خواسته هاي فرزند، همسر، امور منزل، خانواده، دوستان و شغلتان را برآورده كنيد. وقتي نيازهاي شخصي شما از نظر ارتباط صميمانه، همراهي خانواده با شما، تفريح و تنها بودن در زمانهاي خاص برآورده شود، پدر و مادر بودن براي شما آسانتر خواهد بود. سعي كنيد انتظارات بيش از حد از خودتان نداشته باشيد طرز فكر شما نسبت به خودتان بر احساسات شما تاثيرگذار است. فكرهاي نادرستي كه مي توانند استرس شما را افزايش دهند عبارتند از: افکار مزاحم، بزرگ كردن بديها، ناديده گرفتن خوبيها، سرزنش خويش و طرح بايدها و نبايدهاي فراوان براي خودتان.

با تفكر واقع بينانه و مثبت در مورد خود، استرس وارد بر شما كمتر خواهد بود و آسانتر مي  توانيد با موقعيتي كه در آن هستيد كنار بياييد. مثال در قبال كار اشتباه فرزندتان به جاي اينكه فكر كنيد، مادر بدي هستيد كه نتوانسته ايد كودكتان را درست تربيت كنيد، سعي مي كنيد واقع بينانه فكر كرده و به خود بگوييد فرزندتان هنوز ناپخته است و كمكم رفتارهاي مناسب را فراخواهد گرفت، به اين ترتيب استرس وارده بر شما كمتر خواهد بود. در گفتگو با خود از عبارتهاي مثبت در جهت سازگاري بيشتر استفاده كنيد افكار مثبت به شما القاء مي كند كه چگونه در هر موقعيتي كه قرار داريد با احساسات خود كنار بيائيد.

مثلا بگوييد: خيلي طبيعي است كه آدم اشتباه كند و نشستن و غصه خوردن دردي را دوا نمي  كند بهتر است فكر كنم كه چه كاري بايد انجام دهم. من قبال از اين مشکلات داشته ام كه آنها را به خوبي حل كرده ام.