افــرادی کــه بــه دنبــال راهــی بــرای بخشــیدن کســی هســتند کــه بــه آنهــا ظلـم کرده اسـت، همچنیـن بـه دنبـال راهـی بـرای بخشـیدن خـود هسـتند. آنهـا میخواهنـد کینـه، عصبانیـت یـا گنـاه را کنـار بگذارنـد و بـه احسـاس آرامــش برســند، امــا نقشــه راهــی بــرای رســیدن بــه آنجــا ندارنــد. دوســت داریـم بدانیـم چـه چیـزی بـرای مـا خـوب اسـت، امـا تنهـا زمانـی منجـر بـه ســردرگمی و ناامیــدی بیشــتر میشــود کــه ایــدهای نداشــته باشــیم کــه چگونــه آن را بــه روشــی عملــی و واقعبینانــه بــه دســت آوریــم.

کتــاب کار بخشــش در نظــر دارد تــا اســتراتژیها و تمرینهایــی مفیــد، آموزنــده و سرراســت را در اختیــار شــما قــرار دهــد. مــن بــا آشــنا کــردن شـما بـه اهمیـت بخشـش شـروع میکنـم. سـپس بـا اسـتفاده از شـش مرحلـه بخشـش، شـما را در سـفر شـخصی شـما در شـناخت، رهایـی و شـفا راهنمایـی خواهـم کـرد. هـر فصـل بـه یکـی از ایـن مراحل میپـردازد و بـه شـما کمـک میکنـد قبـل از اینکـه تمرینهـا و سـوالهایی کـه باعـث مـی شـود شـما بـه فکـر فرورویـد، ابتـدا پیشزمینـه علمـی آن را بیاموزیـد تـا بـه شـما کمـک کنـد آنچـه را کـه آموختهایـد در عمـل بـه کار ببریـد.
هــدف ایــن اســت کــه شــما را بــه ابزارهــا و اســتراتژیهای در دســترس مجهـز کنیـم تـا بـا تمریـن روزانـۀ بخشـش، احسـاس قـدرت کنیـد. مــن شــما را تشــویق میکنــم کــه هــر تمریــن را، بــا ذهنــی بــاز انجــام دهیـد حتـی آنهایـی کـه در ابتـدا چالش برانگیـز بـه نظـر میرسـند یـا بـا شـما همخوانـی ندارنـد.
تنهــا زمانــی کــه بــا آگاهــی و صادقانــه بــه خــود فشــار میآوریــم، چیزهایـی را در مـورد خـود کشـف میکنیـم کـه در غیـر ایـن صـورت هرگـز نمیدانســتیم. ایــن کشــفها اغلــب باعــث تغییــرات بنیــادی در زندگــی مــا میشــود.
مطالعات نشـان میدهد افرادی که میبخشـند نه تنها شـادتر نیسـتند، بلکه سـالمتر نیز هسـتند. وقتی در مورد فردی که به شـما صدمه زده یا اتفاقاتی که نمیتوانید ببخشـید فکر کنید، مغز شـما هورمون اسـترس کورتیـزول را آزاد میکنـد. هنگامیکه مغز شـما سـطح بالایی از کورتیزول را ترشـح میکنـد، میتوانـد کلسـترول خـون، تـری گلیسـیرید، قنـد خـون و فشـار خـون را نیـز افزایـش داده و خطـر ابتـا بـه بیمـاری هـای قلبـی را افزایـش دهد.