تغییرات زیادی در پاساژ وجود دارد، اما اکثریت آنها تغییر کرده اند