بعضی از شکل ها، توسط طنز تزریقی، یا کلمات تصادفی که به نظر می رسد.